Návštěvní řád

Návštěvní řád prostor muzea Krnovská synagoga

Krnovská synagoga, Soukenická 83/28, 794 01 Krnov

Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky expozic a výstav, účastníky kulturních a kulturně-výchovných akcí, úřední a služební návštěvy, externí pracovníky provádějící krátkodobé práce a údržbu a další cizí osoby, které vstupují do vnitřních i vnějších prostor objektu Krnovská synagoga.

I. Návštěvní doba

Prohlídka výstavních prostor je možná pouze v době konání výstav ve stanovené otevírací době:

CELOROČNĚ

pondělí, středa  10 - 12 a  13 - 16 hodin
úterý, čtvrtek, pátek od 10 -12 a 13 - 15 hodin

květen-září - NAVÍC kromě standartní otevírací doby také víkendové prohlídky

sobota 13 - 16 hodin
neděle 10 - 12 a 13 -16 hodin
 

II. Vstupné

Základní: 60 Kč – dospělé osoby (s průvodcem 80,- Kč)
Snížené: 40 Kč – školní mládež, studenti, důchodci na 65 let (s průvodcem 60,- Kč)
Rodinné vstupné: 120 Kč - 2 dospělí a max. 4 děti (s průvodcem 150,- Kč)
Třídy a skupiny do 20 osob - 500 Kč
Skupiny 21-50 osob - 1000 Kč

Vstup zdarma - děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, pracovníci FŽO a NPÚ, pedagogický   doprovod školních skupin

Pořízení fotografií pro soukromé účely: 10,- Kč, pořízení videozáznamu: 50,- Kč

III. Řád prohlídky

1.    Návštěvníci expozic a výstav jsou povinni zakoupit si při vstupu do Krnovské synagogy vstupenku v příslušné hodnotě nebo se prokázat dokladem umožňujícím vstup zdarma.

2.    Děti mladší 10 let mají povolen vstup do výstavních prostor pouze v doprovodu dospělé osoby.

3.    Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pokladního či průvodce. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků nebo ochrany výstavních prostor a exponátů může být návštěvník vykázán z objektu bez nároku na vrácení vstupného.

4.    Je přísně zakázáno:

–  dotýkat se vystavených exponátů a výstavního mobiliáře (vitríny aj.), pokud tak nedovoluje označení
–  fotografovat a filmovat v interiéru výstavních prostor bez předem vydaného souhlasu
–  kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém interiéru objektu
–  poškozovat jakýmkoliv způsobem výstavní prostory a jejich vnitřní vybavení
–  vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných
–  telefonovat a rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky
–  konzumovat jídlo a nápoje uvnitř výstavních prostor mimo prostor k tomu určených
–  vstupovat do výstavních prostor se psy a jinými zvířaty, výjimku tvoří slepečtí vodicí psi

5.    Návštěvník je během prohlídky povinen chovat se tak, aby neohrozil svoje zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků a pracovníků Krnovské synagogy.

6.   Vstupem do prostor synagogy dává návštěvník souhlas k případnému pořizování fotografií nebo audiovizuálního záznamu, na kterém může být návštěvník zachycen, a který může být archivován a dále užíván při prezentaci a propagaci, např. na internetu. Toto pravidlo se vztahuje i na nezletilé návštěvníky. Za pořizování a užívání takových materiálů nenáleží odměna nebo jiná náhrada.

7. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do výstavních prostor povolen.

8. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky výstavních prostor se řídí obecně právními předpisy.
 

IV. Závěrečná ustanovení

1.    Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli výstavních prostor podle obecně platných právních předpisů.
2.    Výjimky z tohoto Návštěvního řádu jsou možné pouze po domluvě se členy výboru Krnovská synagoga z.s.
3.    Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci sdělit písemně přímo na místě do návštěvní knihy, která je k dispozici v hlavním sále. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na: 

Provozovatele: Spolek u synagogy., Soukenická 82/6, 794 01 Krnov  -  https://www.synagogakrnov.cz

Vlastníka: Federace Židovských obcí, Maiselova 18, 110 01 Praha 1  -  https://www.fzo.cz/

4.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.